Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 140

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy

Zarządzenie nr 139

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Zarządzenie nr 135

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Zarządzenie nr 132

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach

Zarządzenie nr 131

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika