Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 71

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych, gmina Czernica

Zarządzenie nr 69

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Zarządzenie nr 64

w sprawie zmiany dotacji kwot celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 63

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach

Zarządzenie nr 62

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyków-Nadolice Małe, gmina Czernica

Zarządzenie nr 61

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych

Zarządzenie nr 58

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu praz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 47

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 roku...

Zarządzenie nr 41

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 40

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 55

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych