Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2024

Treść

Zarządzenie Nr 0050.32.2024

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2024

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.129.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Czernica

Zarządzenie nr 0050.23.2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024

Zarządzenie Nr 0050.21.2024

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 0050.19.2024

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.16.2024

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2024 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.14.2024

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. 311/6 w Dobrzykowicach, stanowiącej własność Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.13.2024

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej