Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

Treść

Zarządzenie nr 76/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 75/2012

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych, związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. oraz ocieplenia świetlicy w Krzykowie

Zarządzenie nr 74/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 73/2012

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr 70/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 69/2012

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej

Zarządzenie nr 67/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 71/2012

w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w UG Czernica

Zarządzenie nr 66/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z budową boiska sportowego do gry w koszykówkę w Chrząstowie Małej

Zarządzenie nr 65/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Nadolicach wielkich