Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2021

Treść

Zarządzenie Nr 0050.124.2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.123.2021

w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Dobrzykowice

Zarządzenie Nr 0050.119.2021

zmieniające zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.118.2021

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.117.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.108.2021

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica