Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2016

Treść

Zarządzenie nr 136

w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad przebiegiem inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach".

Zarządzenie nr 131

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czernica, zawieranych na okres do trzech lat

Zarządzenie nr 130

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 128

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 118

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego