Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 87

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń i parteru, I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

Zarządzenie nr 85

w sprawie powołania p4łnomocnika ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) w ramach RPO WD 2014-2020

Zarządzenie nr 84

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa Wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach

Zarządzenie nr 83

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy małej

Zarządzenie nr 78

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 3 czerwca 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.69.2015

Zarządzenie nr 77

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg)

Zarządzenie nr 65

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 32/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przekazania do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica składników mienia komunalnego

Zarządzenie nr 70

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 74

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję przerzutu ścieków do Wrocławia"

Zarządzenie nr 73

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję przerzutu ścieków do Wrocławia"