Przejdź do treści Przejdź do stopki

INGERENCJE ORGANÓW NADZORU W LATACH 2010-2014

    wyświetleń: 89

Rok
Tytuł uchwały
Organ wydający rozstrzygn.
Skarga do WSA
Kasacja do NSA
Zakres ingerencji
2010
1.Zaciągnięcia kredytu z WFOS
2. uchwalenia MPZP wsi Czernica
3. MPZP wsi Czernica
4. MPZP wsi Gajków
5. przystąpienie do sporządzenia zmiany MPZP Si Dobrzykowice
6. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności…..
7. zmiany Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego…
8. uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia MPZP wsi Czernica
9. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli….
10. trybu rozliczania dotacji dla niepubliczn. szkół, przedszkoli...
11. likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Czernicy w celu przekształcenia w jednostkę budżetowa pod ta samą nazwą.
12. uchwalenia mpzp wsi Kamieniec Wr. – cz. północna
 
1.RIO
2. Wojewoda
3. Wojewoda
4. Wojewoda
 
 
 
 
 
7. Wojewoda
 
 
8. Wojewoda
 
9. Wojewoda
 
10. Wojewoda
 
11. Wojewoda
 
 
 
12. Wojewoda
 
 
1. nie
2. tak
3. nie
4. tak
5. nie
6. nie
 
 
 
7. nie
 
 
8. nie
 
9. nie
 
10. nie
 
11. nie
 
 
 
12. tak
1.       nie
2.       nie
3.       nie
4.       nie
5.       nie
6.       nie
 
 
 
7.nie
 
 
8. nie
 
9. nie
 
10. nie
 
11. nie
 
 
 
12. nie
 1.w całości
2. w całości
3. w części
4. w całości
5. w całości
 
6. w całości
 
 
7. w części
 
 
8. w całości
 
9. w całości
 
10. w całości
 
11. w części
 
 
 
12. w części
 
2011
1.Przyjęcia regulaminu głosowania
2.Przyjęcia regulaminu głosowania
3. MPZP wsi Czernica
4. zmiany zał. graf. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Chrząstawa
 Mała
5. zmiany zał. graf. do uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Chrząstawa Wlk.
6. udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organ. Pozarządowych
7. Rocznego Programu Współpracy z organ. pozarządowymi…
8. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp wsi Gajków
9.zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego…
10.skargi G. i P. Jasińskich na działalność kierownika GOPS
11.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków…
12.zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy
13. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy…
 
1. Wojewoda
2.Wojewoda
3.Wojewoda
4. Wojewoda
 
 
 
5. Wojewoda
 
 
6. RIO
 
7.Wojewoda
 
8.Wojewoda
 
 
9.Wojewoda
 
10. Wojewoda
 
11. Wojewoda
 
12.Wojewoda
 
13. Wojewoda
1. nie
2. nie
3.tak
4. nie
 
 
 
5. nie
 
 
6.nie
 
7.nie
 
8.nie
 
 
9.nie
 
10.tak
 
11. nie
 
12.nie
 
13. nie
1. nie
2. nie
3.nie
4. nie
 
 
 
5. nie
 
 
6.nie
 
7.nie
 
8.nie
 
 
9.nie
 
10. nie
 
11.nie
 
12.nie
 
13. nie
1.w całości
2.w całości
3. w części
4.w całości
 
 
 
5.w całości
 
 
6. w całości
 
7. w całości
 
8.w całości
 
 
9.w części
 
10. uchylenie skargi
11. w części
 
12.w całości
 
13. w części
2012
1.określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
2. zmiany mpzp wsi Kamieniec Wr.
3. uchwalenia mpzp wsi Czernica
4. zmiany studium uwarunkowań…
1.Wojewoda
 
 
2. Wojewoda
3.Wojewoda
4.Wojewoda
1. tak
 
 
2. tak
3.tak
4.tak
1. nie
 
 
2.nie
3.nie
4.nie
1. w części
 
 
2.w całości
3.w całości
4. postępow. umorzone
2013
1.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi…
2.zmiany studium gminy..
3.Roczny Program Współpracy Gm. z organ. pozarządowymi…
4. wyrażenia woli realizacji „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu…
5. wysokości diet dla radnych
1.Wojewoda
 
2.Wojewoda
3. Wojewoda
 
4. RIO
 
 
5. Wojewoda
1.nie
 
2.tak
3. nie
 
4. nie
 
 
5. nie
1.nie
 
2. nie
3. nie
 
4.nie
 
 
5. nie
1.w całości
 
2. w całości
3. w części
 
4. w całości
 
 
5. w części
 
2014
        brak