Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 144

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego

Zarządzenie nr 143

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie nr 134

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie nr 125

w sprawie zmian zarządzenie nr 0050.22.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 128

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica