Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 130

w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jeszkowice

Zarządzenie nr 127

w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Wojnowice

Zarządzenie nr 123

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.121.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica

Zarządzenie nr 121

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica

Zarządzenie nr 120

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 118

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Zarządzenie nr 115

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica