Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 45

w sprawie wykazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 44

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Czernica, il. Kolejowa 3 - ocieplenie budynku

Zarządzenie nr 38

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i i wolontariacie na 2015 rok.

Zarządzenie nr 37

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica

Zarządzenie nr 34

w sprawie zmiany zarządzenia nr: 0050.17.2015, 0050.18.2015, 0050.19.2015, 0050.20.2015, 0050.21.2015, 0050.22.2015,0050.23.2015,0050.24.2015,0050.25.2015, 0050.26.2015,0050.27.2015,0050.28.2015,0050.29.2015,

Zarządzenie nr 35

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszego na zadanie pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA

Zarządzenie nr 33

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 32

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 300m2 położonej w granicach działki nr 177/6 w obrębie wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat Wrocławski, woj. Dolnośląskie