Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 11

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 10

w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Czernica w roku 2020

Zarządzenie nr 9

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert zadań publicznych w 2020 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 7

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrząstowa Mała przy ulicy Gajowej

Zarządzenie nr 4

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań wieloletnich

Zarządzenie nr 3

w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 2

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2020 rok

Zarządzenie nr 1

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok