Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 111

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy

Zarządzenie nr 108

w sprawie ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Czernica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernica dla bezpośredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 101

w sprawie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 102

w sprawie zmiany Zarządzenia 31/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Czernica Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Zarządzenie nr 100

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 96

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

Zarządzenie nr 95

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia odpłatności i zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Czernica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg