Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 137

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 198/8 i 198/9 w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 136

rozwiązujące zespół ds. nadzoru nad przebiegiem inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach".

Zarządzenie nr 135

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Zarządzenie nr 131

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Zarządzenie nr 128

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica