Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 22

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 15

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zlecenie zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 13

w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 14

w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 0050.143.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 12

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 6

w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 1

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2018 rok