Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 18

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 16

w sprawie powołania Komisji do negocjacji odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 4

w sprawie planu finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2017 rok

Zarządzenie nr 2

zmieniające zarządzenie z dnia 1 lipca2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy

Zarządzenie nr 1

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego