Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 55

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2016 rok

Zarządzenie nr 51

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Zarządzenie nr 47

w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie nr 39

w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Czernica majątku pozostałego po likwidowanym zakładzie budżetowym - Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA

Zarządzenie nr 43

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości ceni opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czernica