Przejdź do stopki

Inicjatywa lokalna

Treść

Inicjatywa lokalna polega na wspólnej realizacji zadań publicznych z mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego. Potrzeba społeczności lokalnej wyraża się w faktycznym poparciu dla inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy powinni zapewnić jak największe poparcie dla swojego pomysłu. W tym celu warto włączyć się w etap planowania inicjatywy lokalnej, jak i pozyskiwanie dla niej poparcia jak najwięcej zainteresowanych mieszkańców. W ramach inicjatywy lokalnej należy określić jakie jest zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania publicznego. Rola mieszkańców nie może ograniczać się tylko do złożenia wniosku pozostawiając cały ciężar realizacji inicjatywy na jednostce samorządu terytorialnego.

 

Kto może złożyć wniosek o realizacje inicjatywy lokalnej

Wniosek o realizację zadania publicznego składają mieszkańcy gminy Czernica bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, ze zm.), na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Podmioty te składają wniosek w imieniu mieszkańców.

Mieszkańcami gminy Czernica w rozumieniu ustawy są osoby, które przebywają na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i w praktyce realizują swoje potrzeby życiowe.

 

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej:

 W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące m.in.: turystykę, porządek i bezpieczeństwo publiczne, wolontariat i działalność charytatywną, edukację, oświatę i wychowanie, kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną, ochronę przyrody i ekologię, infrastrukturę drogową, wodociągową i kanalizacyjną.

 

Finansowanie

Warunkiem realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Gminy Czernica.

 

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego(KPA). Do wniosku stosuje się przepisy art. 222 KPA zatem, o ważności pisma decyduje jego treść, a nie forma. Wniosek powinien zawierać wskazanie:

 • adresata wniosku – Wójt Gminy Czernica,
 • zadania publicznego, którego dotyczy wniosek, zgodnego z art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w celu ułatwienia oceny wniosku należy zacytować wprost, którego zadania dotyczy inicjatywa,
 • argumentacji dlaczego, po co i jak wnioskodawca proponuje zrealizować zadanie publiczne; pomocnym będzie zawarcie we wniosku wszystkich niezbędnych informacji, które na podstawie kryteriów oceny wniosków będą podlegały ocenie.

Na etapie przygotowania wniosku warto mieć listę wnioskodawców, a więc mieszkańców, którzy składają wniosek o realizację inicjatywy lokalnej - ta lista powinna zawierać jak najwięcej podpisów, które podkreślą potrzebę społeczności lokalnej oraz listę wnioskodawców z deklarowanym wkładem – ta lista ma charakter wewnętrzny i jest potrzebna samym mieszkańcom do określenia, kto z nich i jaki wkład deklarował w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Wniosek należy złożyć na adres Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Przykładowy formularz wniosku – do pobrania

 

 

Jakie są najważniejsze kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej zostały ujęte w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIX/372/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które zostały zaktualizowane w uchwale nr XXIX/307/2021 z dnia 15 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 4195, z 2017 r. poz. 2638, 3000, z 2021 r. poz. 4312).

 

Zostały one podzielone na obszary dot. zadań publicznych związanych z:

 • turystyką, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, wolontariatem i działalnością charytatywną, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką i ochroną dziedzictwa narodowego, kulturą fizyczną, ochroną przyrody i ekologią,
 • budową, rozbudową, przebudową lub remontem dróg,
 • budową, rozbudową lub przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

 

Kryteria oceny wniosku w zakresie zadań publicznych z wyłączeniem inwestycji drogowych i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych obejmują m.in.:

 • Zakres działania
 • Zakres oddziaływania na społeczność lokalną,
 • Zgodność z dokumentami strategicznymi Gminy Czernica,
 • Forma udziału wnioskodawców w realizacji zadania,
 • Wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej,
 • Wkład własny wnioskodawców w formie udziału rzeczowego,
 • Zaangażowanie środków finansowych Gminy Czernica, w % wartości zadania
 • Stan przygotowania lub realizacji zadania
 • Celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

 

Kryteria oceny wniosku w zakresie zadań publicznych związanych z drogami i sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi obejmują m.in.:

 • poziom zurbanizowania obszaru objętego odziaływaniem inicjatywy lokalnej,
 • liczbę korzystających z inicjatywy na chwilę składania wniosku,
 • formę udziału wnioskodawcy w realizacji zadania,
 • wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej,
 • wkład własny wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego,
 • zaangażowanie środków finansowych wnioskodawcy,
 • celowość realizacji zadania planowanego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

 

Kto ocenia wnioski?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, który został powołany przez Wójta Gminy Czernica Zarządzeniem nr 0050.17.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.

Po dokonaniu oceny wniosków, na podstawie rekomendacji ww. zespołu, Wójt Gminy Czernica przeprowadza analizę możliwości zaangażowania środków budżetowych oraz rzeczowych Gminy Czernica i powiadamia wnioskodawców o jego uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu.

 

Na jakiej podstawie realizowana jest inicjatywa lokalna?

Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, Wójt Gminy Czernica, zgodnie z art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawiera umowę wnioskodawcą o realizację zadania publicznego. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).

 

Inicjatywa lokalna zrealizowana w 2022r.

Na mocy umowy nr MTP.032.38.2021.AM zawartej w dniu 18.06.2021 r. między Gminą Czernica i Inicjatorami (mieszkańcami ul. Niedźwiedziej w Kamieńcu Wrocławskim) o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została zrealizowana budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niedźwiedziej w miejscowości Kamieniec Wrocławski (dz. nr 547), gm. Czernica.

 

Inicjatywa lokalna w roku 2022

W 2022 roku oceniono pod kątem formalnym i merytorycznym 3 wnioski dotyczące inicjatywy lokalnej w zakresie infrastruktury drogowej oraz 4 wnioski w zakresie infrastruktury wodociągowej.

 

 

Czernica, 25.04.2022 r.

 

Opracowała:

Anna Regner-Mikluszka

Główny specjalista ds. infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

 

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Czernica

Uchwała nr XXX/242/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

formularz-wniosku-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-ug-czernica.pdf

 

 

Protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej