Przejdź do stopki

Inicjatywa lokalna

Treść

Informacja na temat inicjatywy lokalnej w zakresie zadań publicznych związanych z drogami i sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

Inicjatywa lokalna polega na wspólnej realizacji zadań publicznych z mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego. Potrzeba społeczności lokalnej wyraża się w faktycznym poparciu dla inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy powinni zapewnić jak największe poparcie dla swojego pomysłu. W tym celu warto włączyć się w etap planowania inicjatywy lokalnej, jak i pozyskiwanie dla niej poparcia jak największej ilości zainteresowanych mieszkańców. W ramach inicjatywy lokalnej należy określić jakie jest zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania publicznego. Rola mieszkańców nie może ograniczać się tylko do złożenia wniosku pozostawiając cały ciężar realizacji inicjatywy na jednostce samorządu terytorialnego.

Kto może złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej?

Wniosek o realizację zadania publicznego składają mieszkańcy gminy Czernica bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.), na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Podmioty te składają wniosek w imieniu mieszkańców.

Mieszkańcami gminy Czernica w rozumieniu ustawy są osoby, które przebywają na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i w praktyce realizują swoje potrzeby życiowe.

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

 W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące m.in.: infrastrukturę drogową, wodociągową i kanalizacyjną.

Finansowanie.

Warunkiem realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie Gminy Czernica.

W 2023 roku w budżecie gminy zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej stanowi wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.). Do wniosku stosuje się przepisy art. 222 KPA zatem, o ważności pisma decyduje jego treść, a nie forma. Wniosek powinien zawierać wskazanie:

 • adresata wniosku – Wójt Gminy Czernica,
 • zadania publicznego, którego dotyczy wniosek, zgodnego z art. 19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w celu ułatwienia oceny wniosku należy zacytować wprost, którego zadania dotyczy inicjatywa,
 • argumentacji dlaczego, po co i jak wnioskodawca proponuje zrealizować zadanie publiczne; pomocnym będzie zawarcie we wniosku wszystkich niezbędnych informacji, które na podstawie kryteriów oceny wniosków będą podlegały ocenie. W przypadku braku takich danych skutkować to może przyznaniem mniejszej ilości punktów. Stąd warto posługiwać się i kompletnie wypełnić załączony przykładowy wniosek.

Na etapie przygotowania wniosku warto mieć listę wnioskodawców, a więc mieszkańców, którzy składają wniosek o realizację inicjatywy lokalnej - ta lista powinna zawierać jak najwięcej podpisów, które podkreślą potrzebę społeczności lokalnej oraz listę wnioskodawców z deklarowanym wkładem – ta lista ma charakter wewnętrzny i jest potrzebna samym mieszkańcom do określenia, kto z nich i jaki wkład deklarował w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek należy złożyć na adres Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Formularz wniosku – do pobrania

Jakie są najważniejsze kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej zostały ujęte w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXIX/372/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, które zostały zaktualizowane w uchwale nr XXX/242/2017 z dnia 24 maja 2017 r., nr XXIX/307/2021 z dnia 15 września 2021 r. oraz w uchwale nr XLVI/453/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.  (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 4195, z 2017 r. poz. 2638, 3000, z 2021 r. poz. 4312, z 2022r. poz. 6750).

Kryteria oceny wniosku w zakresie zadań publicznych związanych z drogami, sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi obejmują m.in.:

 • poziom zurbanizowania obszaru objętego odziaływaniem inicjatywy lokalnej,
 • liczbę korzystających z inicjatywy na chwilę składania wniosku,
 • formę udziału wnioskodawcy w realizacji zadania,
 • wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej,
 • wkład własny wnioskodawcy w formie udziału rzeczowego,
 • zaangażowanie środków finansowych wnioskodawcy i Gminy Czernica, w % wartości zadania,
 • stan przygotowania lub realizacji zadania,
 • celowość realizacji zadania planowanego do wykonania w ramach inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, docelowość zastosowanej technologii (dot. dróg).

Kto ocenia wnioski?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez zespół do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 0050.17.2022 z dnia 7 lutego 2022 roku.

Po dokonaniu oceny wniosków, na podstawie rekomendacji ww. zespołu, Wójt Gminy Czernica przeprowadza analizę możliwości zaangażowania środków budżetowych oraz rzeczowych Gminy Czernica i powiadamia wnioskodawców o jego uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu.

Na jakiej podstawie realizowana jest inicjatywa lokalna?

Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, Wójt Gminy Czernica, zgodnie z art. 19d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawiera umowę z wnioskodawcą o realizację zadania publicznego. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

 

Najbliższe posiedzenie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej  planowane jest na 3 marca 2023 roku.

---------------------------

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Czernica-WORD

Formularz-wniosku-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-ug-czernica.pdf

--------------------------

UCHWAŁA NR XXXIX/372/2014 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr XXX/242/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR XXIX/307/2021 RADY GMINY CZERNICA z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

UCHWAŁA NR XLVI/453/2022 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Protokoły z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej

 

Kontakt:

m.goszczynska@czernica.pl

a.dorociak@czernica.pl