Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 48

w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 70

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach

Zarządzenie nr 59

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 66

w sprawie powołania zespołu spisowego celem przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Czernica, będących na stanie sołectwa Jeszkowice, w którym nastąpiła zmiana osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.