Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 40

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Zarządzenie nr 38

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 37

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 36

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 34

34 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych

Zarządzenie nr 32

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 29

w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Czernica, w roku 2017

Zarządzenie nr 28

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad przebiegiem inwestycji pn."Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach"

Zarządzenie nr 24

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim