Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 19

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratowicach

Zarządzenie nr 17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 11

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

Zarządzenie nr 10

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu samodzielnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Zarządzenie nr 9

w sprawie przeznaczenie do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 27,70 m2 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej nr 95 w Chrząstawie Wielkiej

Zarządzenie nr 7

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywny zakup paliwa w 2013 r. na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica.

Zarządzenie nr 5

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 21 grudnia 2012 r. zarządzeniem wójta nr 80 2012 r.

Zarządzenie nr 4

w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania w szkołach i przedszkolu, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora

Zarządzenie nr 3

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w świetlicy wiejskiej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej