Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 42

w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pokrycia dachu Przedszkola Publicznego w Czernicy wraz z ociepleniem

Zarządzenie nr 40

w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich

Zarządzenie nr 34

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Przedszkolu w Czernicy

Zarządzenie nr 36

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Czernicy

Zarządzenie nr 31

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 28

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafiami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 27

w sprawie przekazania w administrowanie szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu wrocławskim, ul. Kolejowa 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski, kompleksu boisk sportowych....

Zarządzenie nr 26

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 2013 r....

Zarządzenie nr 25

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 5/2006 z dnia 30.01.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 24

w sprawie zmiany kwot docelowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 23

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 22

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

Zarządzenie nr 20

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy