Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 101

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 99

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 91

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica uruchomienia rezerwy celowej budżetu oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 96

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków bytowych i gospodarczych przy ulicy Studziennej we wsi Kamieniec Wrocławski

Zarządzenie nr 95

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosnowej i ulicy Malinowej w Chrząstawie Małej"

Zarządzenie nr 92

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2013 Wójt gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń w 2013 r. w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 94

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie nr 93

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Remont przyziemienia budynku mieszczącego Klub Kużnia w Kamieńcu wrocławskim wraz z odwodnieniem

Zarządzenie nr 87

w sprawie zmiany kwot celowych przeznaczonych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 90

w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w konkursie, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w Konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Czernica

Zarządzenie nr 85

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.27.2012 Wójta Gminy Czernica z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Czernica

Zarządzenie nr 84

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych.

Zarządzenie nr 83

w sprawie powołania komicja do przeprowadzania odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja dróg na terenie Gminy czernica".

Zarządzenie nr 82

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie