Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 58

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 59

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 60

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 62

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej zadania Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernica w roku szkolnym 2013/2014

Zarządzenie nr 61

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej zadania Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół we Wrocławiu w roku szkolnym 2013/2014

Zarządzenie nr 55

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 54

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych w obrębie Dobrzykowice, położonych w granicach działek nr 312/4 i 354/65 o pow. ogółem 4,5021 h oraz działki nr 312/8 o pow. 2,5855 ha obręb Dobrzykowice , gmina Czernica

Zarządzenie nr 53

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

Zarządzenie nr 52

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia ogłoszenia z dniem 20 czerwca 2013 r. Zarządzeniem Wójt Gminy Czernica nr 0050.41.2013

Zarządzenie nr 44

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 50

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 49

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 165, AM-1 obręb Nadolice Małe, gmina Czernica powiat wrocławski o powierzchni 0,1200 ha

Zarządzenie nr 48

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pobocza ul. Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach

Zarządzenie nr 47

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej

Zarządzenie nr 37

w sprawie ustanowienia rezerwy celowej nr 2 budżetu przeznaczonej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 38

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych w terenie gminy Czernica wskutek powodzi w czerwcu 2013 roku

Zarządzenie nr 45

w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 43

w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pobocza ul. Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach