Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

Treść

Zarządzenie nr 17

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Zarządzenie nr 15

w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Czernica oraz wykaz jednostek zobowiązanych do jej sporządzania

Zarządzenie nr 14

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie nr 13

w sprawie przyjęcia regulaminu akcji sterylizacji kotek w roku 2019, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 7

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań wieloletnich

Zarządzenie nr 2

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 5

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 3

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Czernica na 2019 rok