Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

Treść

Zarządzenie nr 35

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielki przy ul. Żurawiej, gmina Czernica

Zarządzenie nr 32

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Zarządzenie nr 31

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej

Zarządzenie nr 30

w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Czernica, w roku 2019

Zarządzenie nr 29

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

Zarządzenie nr 28

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie Gminy Czernica w dniu 31 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarządzenie nr 23

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej

Zarządzenie nr 20

w sprawie wyznaczenia przewodniczących zebrań wiejskich zwołanych do przedstawienia projektu uchwały zmieniającej statuty sołectw

Zarządzenie nr 16

w sprawie powołania komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica