Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

Treść

Zarządzenie nr 97

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrząstawa Mała przy ul. Gajowej

Zarządzenie nr 94

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Zarządzenie nr 92

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Zarządzenie nr 91

w sprawie powołania zespołów do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 89

w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzących przez Gminę Czernica w roku 2019

Zarządzenie nr 85

zamieniające zarządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicy