Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

Treść

Zarządzenie nr 25

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 30

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernica przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębie wsi Dobrzykowice

Zarządzenie nr 28

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie

Zarządzenie nr 26

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 22

w sprawie zmiany zarządzenie wójt Gminy Czernica nr 0050.94.2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice w granicach działek 311/12, 311/13, 311/14

Zarządzenie nr 19

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedażny w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 18

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu przypadających świat w soboty w 2014 roku tj. w dniu: 03.05.2014r. i 01.11.2014 r.

Zarządzenie nr 10

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 12

w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego, publicznej szkoły i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum

Zarządzenie nr 13

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej w ilości do 2800 ton

Zarządzenie nr 8

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 5/2006 z dnia 310.01.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu :Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 235/18, 235/37 w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica.