Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2012

Treść

Udzielenie kredytu w kwocie 5 000 000 zł

Czernica: Udzielenie kredytu w kwocie 5 000 000 zł Numer ogłoszenia: 98347 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR

Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydroforowego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czernica.pl Czernica: Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydroforowego Numer ogłoszenia: 114719 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAM

Budowa boiska do koszykówki z kostki betonowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czernica.pl Czernica: Budowa boiska do koszykówki z kostki betonowej Numer ogłoszenia: 174185 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE