Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2022

Treść

Zarządzenie Nr 0050.126.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.125.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.115.2022 r. Wójta Gminy Czernica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.124.2022

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.123.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.121.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.120.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.119.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.115.2022

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 0050.114.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.112.2022

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Czernica Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zespołu do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji