Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie nr 0050.159.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.154.2023

w sprawie ustalenia Regulaminu dowozów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Czernica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców

Zarządzenie nr 0050.153.2023

w sprawie powołania Komisji Wyborczej sołectwa Nadolice Wielkie do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Nadolice Wielkie

Zarządzenie Nr 0050.152.2023

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.149.2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.148.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.142.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku