Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie Nr 0050.74.2023

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej, dz. 311/6 w Dobrzykowicach, stanowiącej własność Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.71.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 050.5.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.70.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.64.2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji przygotowania i rozliczania umów cywilnoprawnych, zawieranych przez Gminę Czernica z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 0050.62.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie nr 0050.56.2023

w sprawie rozpatrzenia kolejnych uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko