Przejdź do stopki

Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

Treść

Czernica: Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica
Numer ogłoszenia: 54727 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres robót do wykonania 1) wybudowanie dodatkowego rurociągu tłocznego DN 250 PEHD o długości 1055m wzdłuż istniejącego rurociągu 2) demontażu, przebudowy i montażu z zabudową studni rewizyjnych i rozprężnej -łącznie 3 szt 3) wykonanie odwodnienia wykopów oraz podsypki i obsypki rurociągów i pozostałych prac ujętych w przedmiarze będącym załącznikiem do niniejszego SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.11.00-6, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 1,5 km grawitacyjno - tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz co najmniej jedną przepompownią ścieków, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i załączy, w celu udowodnienia spełnianie tego warunku, wykaz sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca dysponuje osobami, które będą pełniły funkcję kierownika budowy i kierownika robót, posiadającymi wymagane uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj.: a) 1 kierownik budowy - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, b) 1 kierownik robót - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca załączy w celu udowodnienia spełnianie tego warunku wykaz sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek ten będzie spełniony jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000 PLN oraz w celu udowodnienia spełnianie warunku załączy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej 500 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (do polisy załączyć potwierdzenie zapłaty składek).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Dokumenty określone w części VI SIWZ 3) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. 6) Harmonogram rzeczowo finansowy robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) zmiana terminu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia, d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) Zmiany technologicznie, w szczególności: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia. 3) Pozostałe zmiany a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, c) zmiana zakresu wynikająca z rozbieżności pomiędzy stanem ułożenia sieci a stanem faktycznym istniejącego uzbrojenia. d) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i lub Wykonawcy f) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom g) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych: za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, za pełnienie funkcji kierownika robót, h) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, i) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu, osobiście lub na wniosek, opłata za SIWZ w wersji papierowej 100 PLN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54727-2012 z dnia 2012-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Podstawowy zakres robót do wykonania 1) wybudowanie dodatkowego rurociągu tłocznego DN 250 PEHD o długości 1055m wzdłuż istniejącego rurociągu 2) demontażu, przebudowy i montażu z zabudową studni rewizyjnych i rozprężnej...
Termin składania ofert: 2012-03-23

 


Numer ogłoszenia: 58873 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54727 - 2012 data 08.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, fax. 071 3180124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 1,5 km grawitacyjno - tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz co najmniej jedną przepompownią ścieków, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i załączy, w celu udowodnienia spełnianie tego warunku, wykaz sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie min. 850 m grawitacyjno - tłocznej kanalizacji sanitarnej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i załączy, w celu udowodnienia spełnianie tego warunku, wykaz sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 23.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter)..
 • Umieszczony
 • Zakończony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wynik przetargu)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54727-2012 z dnia 2012-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Podstawowy zakres robót do wykonania 1) wybudowanie dodatkowego rurociągu tłocznego DN 250 PEHD o długości 1055m wzdłuż istniejącego rurociągu 2) demontażu, przebudowy i montażu z zabudową studni rewizyjnych i rozprężnej...
Termin składania ofert: 2012-03-23

Czernica: Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.
Numer ogłoszenia: 90001 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54727 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa układu tłocznego przepompowni ścieków w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Podstawowy zakres robót do wykonania 1) wybudowanie dodatkowego rurociągu tłocznego DN 250 PEHD o długości 1055m wzdłuż istniejącego rurociągu 2) demontażu, przebudowy i montażu z zabudową studni rewizyjnych i rozprężnej -łącznie 3 szt 3) wykonanie odwodnienia wykopów oraz podsypki i obsypki rurociągów i pozostałych prac ujętych w przedmiarze będącym załącznikiem do niniejszego SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EL-SAN-BUD s.c. A. Jaskuła i Wspólnicy, ul. Fabryczna 27-29, 55-220 Jelcz-Laskowice, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 403378,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 227552,48

 • Oferta z najniższą ceną: 227552,48 / Oferta z najwyższą ceną: 497691,69

 • Waluta: PLN.
Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik przetargu)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pliki do pobrania

zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf 1716.76 KB
opis-projekt-wykonawczy.pdf 147.15 KB
rys.-1-plan-orientacyjny.pdf 472.59 KB
rys.-2-1-plan-zagospodaowania-terenu.pdf 334.31 KB
rys.-2-2-plan-zagospodaowania-terenu.pdf 386.33 KB
rys.-3-profile-.pdf 298.52 KB
rys.-4-studnia-betonowa.pdf 137.8 KB
rys.-5-bloki-podporowe.pdf 15.7 KB
rys.-6-blok-oporowy.pdf 16.63 KB
przedmiar.pdf 3622.67 KB
kosztorys-ofertowy.pdf 2259.15 KB
informacja-o-modyfikacji-siwz.pdf 780.45 KB
wyjasnienia-nr-1-do-siwz.pdf 659.56 KB