Przejdź do stopki

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica Etap I: ulica Wesoła na dz. nr 211/14 i 211/24 (współfinansowana przez UE w ramach PROW 2007-2013)

Treść

 

Czernica: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica Etap I: ulica Wesoła na dz. nr 211/14 i 211/24, realizowana w ramach operacji pt. Budowa oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach Gminy Czernica - Dobrzykowice i Czernica współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
Numer ogłoszenia: 97273 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.iap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica Etap I: ulica Wesoła na dz. nr 211/14 i 211/24, realizowana w ramach operacji pt. Budowa oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach Gminy Czernica - Dobrzykowice i Czernica współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Wesołej w Czernicy na dz. nr 211/14 i 211/24. - ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV - 335 m, - montaż słupów stalowych o wys. 5 m, wraz z oznakowaniem - 10 szt., - montaż lamp oświetleniowych - 10 szt. - montaż szafki oświetlenia ulicznego - 1 szt., - roboty pomocnicze.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie - w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego - zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.53.16.10-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca załączy wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na montażu minimum 8 lamp oświetleniowych i 270 m linii kablowej (każda z robót), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca załączy oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ), że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać: 1)Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2)Dokumenty określone w części VI SIWZ 3)Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik do SIWZ. 4)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu) 5)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 6)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1.uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót, b) zawieszenia robót przez zamawiającego c) siły wyższej 2.przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 3.zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 4.braku lub wady dokumentacji projektowej, zmian w dokumentacji projektowej, 5.zmian w harmonogramie prac, 6.zmiany stawki Vat 7.zmiany podwykonawców 8.nieterminowego przekazania placu budowy 9.działania czynników atmosferycznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, pokój nr 11, osobiście lub na wniosek..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach operacji pt. Budowa oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach Gminy Czernica - Dobrzykowice i Czernica współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 • Umieszczony
 • Zakończony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wynik przetargu)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik przetargu)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pliki do pobrania

zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf 820.78 KB
ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.doc 18.5 KB
specyfikacja-techniczna-osw.-czernica.rar 3818.88 KB