Przejdź do stopki

Lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położony przy ul. Wrocławskiej 40/5 w Chrząstawie Wielkiej - przetarg ustny nieograniczony

Treść

Czernica, dnia 2 maja 2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.33.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. lokalu mieszkalnego położonego
w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 40/5

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

                                                                               

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia lokalu
w m2

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Wadium

w złotych

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ul. Wrocławska 40/5

Chrząstawa Wielka,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00037778/6

obręb Chrząstawa Wielka

AM-2

dz. 503/12

48,79 m2 + powierzchnia przynależna- komórka w budynku gospodarczym o pow. 11,53 m2 i komórka na poddaszu o pow. 8,08 m2

Lokal składa się z dwóch pokoi, korytarza, ciemnej kuchni oraz dwóch pomieszczeń przynależnych- komórki w piwnicy i na strychu.

Lokalu położony na II kondygnacji (I piętro)

 

przeznaczenie podstawowe wynikające z MPZP:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

99 000 zł

10 000,00 zł

minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Księga wieczysta KW WR1O/00037778/6 stanowi księgę gruntową prowadzoną dla nieruchomości zabudowanej przy ul. Wrocławskiej 40. Dział III i IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny od wpisów. Przy umowie sprzedaży złożony zostanie wniosek o założenie księgi wieczystej dla samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal znajdujący się w Chrząstawie Wielkiej przy głównej drodze, ul. Wrocławskiej 40/5, w pobliżu Szkoły Podstawowej
i rzymskokatolickiego kościoła parafialnego. Mieszkanie znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, w którym znajduje się lokal użytkowy (pizzeria) oraz 5 lokali mieszkalnych. Stan techniczny budynku jest zły, wymaga przeprowadzenia remontu, w tym dachu.

Lokal nr 5 usytuowany jest na pierwszym piętrze. Składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 48,79 m2 . Do mieszkania przynależy komórka w budynku gospodarczym o pow. 11,53 m2 oraz komórka na poddaszu o pow. 8,08 m2 . Lokal nie posiada łazienki ani toalety, wymaga remontu kapitalnego.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości, dz. 503/12, obręb geodezyjny Chrząstawa Wielka wynoszący 1633/10000.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków (uchwała nr XXXVIII/332/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 listopada 2010 r.).

Sprzedaż udziału w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/7815/7/2023, które stanowi zalącznik.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność
z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 112 ze zm.).

 Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg Chrząstawa Wielka”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 5 czerwca 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 789 059 460.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Lokal mieszkalny można oglądać w dniach: 17 maja w godz. 9-11 i 31 maja 2023 r. w godz. 15-16:30, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem tel. 502 735 539.

 

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogłoszenie MTP.6840.10.2023.RK.pdf 234.68 KB
charakterystyka energetyczna.pdf 900.33 KB
zarządzenie 0050.68.2023.pdf 29.93 KB
wynik przetargu.pdf 47 KB