Przejdź do stopki

Działka 354/161 obręb Dobrzykowice pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - przetarg ustny nieograniczony

Treść

Czernica, dnia 20 kwietnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),
§6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.26.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości
w ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Wadium

w złotych

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobrzykowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00020340/5

obręb Dobrzykowice

AM-1

dz. 354/161

0,1208 ha

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona,

porośnięta trawą

MN-17

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

290 000,00 zł

+ VAT 23%

30.000,00 zł

minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Ujawnione w dziale III księgi wieczystej WR1O/00020340/5 wpisy dotyczące roszczeń
i obciążeń, nie dotyczą przedmiotowej działki gruntu.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice, w dużym kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka
nr 354/161 usytuowana jest w północno-wschodniej części w/w kompleksu działek, przy
ul. Lazurytowej (droga gruntowa), dojazd od strony drogi powiatowej nr 1922D ulicą Szafirową
o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość gruntowa położona jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego. Bezpośrednio na wysokości działki 354/161, w drodze znajduje się sieć gazowa (g90), wodociągowa (w110) oraz kanalizacji sanitarnej ( ks200). Sieć elektroenergetyczna znajduje się w ulicy Lazurytowej w odległości około 25m od granicy przedmiotowej działki tj. na wysokości działki nr 354/188.

Działka ma kształt regularny, prostokątny. Warunki środowiskowe są korzystne, choć występujący okresowo podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. Jak wynika z map zagrożenia powodziowego, teren z wycenianą nieruchomością znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego
z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 500 lat.

Przeznaczenie wycenianej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN-17 symbol na rysunku planu).

 Przetarg odbędzie się 26 maja 2023r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 112 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działka 354/161 w Dobrzykowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 23 maja 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23%.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 789 059 460.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie 0050.68.2023.pdf 29.93 KB
wynik przetargu.pdf 29.58 KB