Przejdź do stopki

Działka nr 291/8 w Dobrzykowicach - pod teren zabudowy usługowej - przetarg ustny nieograniczony

Treść

 

Czernica, dnia  2 kwietnia 2021 r.

MTP.6840.2.2021.IC

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 291/8 o powierzchni 11,2435 ha obręb Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5.  W dziale I księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu z ograniczeniem do wykorzystywania pasa gruntu, wykorzystywanego jako zatoka autobusowa. Służebność ta nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W dziale III (roszczenia ograniczenia ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opisane wyżej służebności nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 485 688,00 PLN  (netto) 

- wadium:  530 000,00  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  110 000,00 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice, w okolicy ulicy Usługowej – drogi  asfaltowa (ok. 100m od granic nieruchomości), oświetlonej (KDD2), w odległości ok. 750 m. od drogi powiatowej Dobrzykowice-Kiełczówek, ul. Stawowej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy usługowej /obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej. Wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Przez teren działki przebiega linia elektryczna średniego napięcia wraz ze strefą po 5m. po obu stronach od osi linii, na której obowiązuje zakaz zabudowy. W pobliżu działki (ok. 300m.) przebiega linia wysokiego napięcia 400kV wraz z pasem technologicznym o szer. 35m, liczonym od osi linii. Działka nie jest ogrodzona, uzbrojenie (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, kanały technologiczne  przewidziane między innymi dla światłowodu)  poprowadzone w ciągu ul. Usługowej (ok. 130 m od granicy nieruchomości).  Kwestie włączenia się do poszczególnych sieci oraz zaopatrzenia w media należy uzgadniać bezpośrednio z gestorem sieci (TAURON, ZGK Czernica Sp. zo.o. GEN-GAZ’). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Usługowej, która na odcinku wzdłuż posesji jest nieurządzona a jej dostępność komunikacyjna wymaga urządzenia (budowy) drogi na odcinku ok. 130 m. Użytki gruntowe: R IVa, R IVb, RV. Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (sąsiaduje z granicami administracyjnymi miasta) oraz bliskość realizowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany - Długołęka. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U-1 dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej.

 

Przetarg odbędzie się  7 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
z dnia 24 września 2020r. (Dz.U z 2.10.2020r. poz. 1698)
przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działka 291/8 w Dobrzykowicach”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 30 maja 2021 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica na temat wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 291/8 w Dobrzykowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na sprzedaż działki nr 291/8 w Dobrzykowicach.

Pliki do pobrania

wynik-przetargu-dobrzykowice-291_8.pdf 48.15 KB
ogloszenie-dobrzykowice-291_8.pdf 83.72 KB
mapa-pogladowa-dobrzykowice-291_8.png 64.25 KB