Przejdź do stopki

Działka nr 352/15 W Dobrzykowicach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Treść

MTP.6840.5.1.2018.IC

                                                                                               Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 352/15 w Dobrzykowicach o pow. 0,1120  ha

Dla ww. nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. Brak obciążeń hipotecznych.

 

- cena wywoławcza wynosi:  94.600 PLN  (netto) 

- wadium: 7 000  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia :  2000 PLN

 Nieruchomość gruntowa położona w północnej części wsi Dobrzykowice, w dużym kompleksie działek  przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Działka 352/15 usytuowana jest w przy ul. Brylantowej, w odległości ok. 600 m od ulicy Stawowej – drogi powiatowej w kierunku Kiełczowa. Dojazd do działki prowadzi częściowo drogą asfaltową, jednak bezpośredni dostęp do drogi publicznej jest utrudniony z powodu rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż zachodniej granicy działki. Działka położona jest na terenie płaskim, kształt działki korzystny, zbliżony do prostokąta. W pobliżu działki – w pasie drogowym ul. Brylantowej znajduje się wodociąg oraz infrastruktura elektryczna. Sieć gazowa znajduje się w drodze – ul. Diamentowej. Kanalizacja sanitarna jest w trakcie realizacji. Do czasu zakończenia inwestycji konieczność budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki. Zgodnie z danymi zawartymi na hydroportalu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka udostępnionych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działka nr 352/15 znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na poziomie średnim tj. 1 raz na 100 lat., h=0,0-0,5, h=0,5-2,0

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j.Dz.U.  z 2017 poz. 700 ze zm.).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice numer rachunku:  67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 352/15 Dobrzykowice”

Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 502 735 269 lub osobiście w pokoju nr 11.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z  uzasadnionej przyczyny
.

 


  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica w sprawie wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 352/15 w Dobrzykowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 352/15 w Dobrzykowicach

Pliki do pobrania

wynik-35.15.pdf 470.28 KB
dobrzykowice-352.15.pdf 986.65 KB
dobrzykowice-352.15.png 62.96 KB