Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

Treść

Uchwała nr XXX/270/2013

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała nr XXXI/272/2013

w sprawie określenia na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku a także określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.

Uchwała nr XXXI/273/2013

w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

Uchwała nr XXXI/274/2013

w sprawie obniżenia w roku 2014 średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawa obliczeniowa podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Czernica

Uchwała nr XXXI/275/2013

w sprawie zarządzenia w roku 2014 poboru podatku od nieruchomości, leśnego , rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXXI/277/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Wielkie (część północna)