Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

Treść

Uchwała nr XXVI/247/2013

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

Uchwała nr XXVI/249/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/99 Rady Gminy Czernica z dnia 04 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czernicy i zmiany uchwały Nr VIII/41/99 Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach

Uchwała nr XXVI/250/2013

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/210/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy

Uchwała nr XXVIII/260/2013

w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica.

Uchwała nr XXVIII/262/2013

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.