Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2014

Treść

Uchwała nr XXXIII/291/2014

w sprawie wyrażenia woli realizacji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej" na terenie Gminy Czernica oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Czernica

Uchwała nr XXXIII/292/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała nr XXXIII/293/2014

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXXIII/294/2014

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała nr XXXIII/295/2014

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/157/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica"

Uchwała nr XXXIV/300/2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica w celu likwidacji odcinka drogi wewnętrznej łączącej ulicę

Uchwała nr XXXIV/303/2014

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIII/139/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Czernica

Uchwała nr XXXIV/308/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomocy gminy w zakresie dożywiania w gminie Czernica lata 2014-2020"