Przejdź do stopki

Lokal uzytkowy w Krzykowie - ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości

Treść

                                                                              Czernica, dnia  30 stycznia 2023 r.

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 36,69 m2, położonej w Krzykowi przy ul. Głównej 29.

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 36,69 m2, znajdującego się w budynku świetlicy wiejskiej w Krzykowie. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń, wyposażony jest w infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość, położona przy ul. Głównej 29 w Krzykowie, oznaczona zgodnie z ewidencja gruntów i budynków jako działka nr 217/1 obręb Krzyków o powierzchni 0,0796 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00023860/7.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 5 lat.

 Najemca będzie zobowiązany do zawarcia umów na dostawę wody, energii elektrycznej, odbioru odpadów komunalnych.

Na czas przekazania świetlicy wiejskiej w Krzykowie Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach jako dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyszły najemca nie będzie mógł sprzedawać alkoholu w wynajmowanym lokalu

- wysokość minimalnego miesięcznego czynszu najmu: 1389,15 zł netto + VAT

- wysokość wadium: 100 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 poz.1683 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska nr rachunku:  40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „najem lokal Krzyków”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 marca 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu za najem lokalu, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod
nr 789 059 460.

 

 

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogłoszenie lokal Krzyków.pdf 91.73 KB
wynik przetargu Krzyków.pdf 30.99 KB