Przejdź do stopki

Działka nr 311/6 w Dobrzykowicach teren usług sportu i rekreacji - drugi pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste

Treść

MTP.6840.27.2023.MZ

Czernica, dnia 15 listopada 2023r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 311/6 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica

 

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na lat 99 gruntu niezabudowanego

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości
wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wadium
w złotych

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i terminy ich wpłacenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobrzykowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00020340/5

obręb Dobrzykowice

AM-2

dz. 311/6

33 201 m2

US/1

Teren usług sportu
i rekreacji

2 750 000,00

Rozpoczęcie budowy do 18 miesięcy od daty nabycia

 

Zakończenie budowy do 36 miesięcy od daty nabycia

275.000,00

I opłata w wysokości 25% ceny gruntu brutto – płatna najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej

Opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu  brutto– płatne do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następującego po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego

1. Warunki udziału w przetargu:

1.1. Złożenie w zaklejonej kopercie, z napisem „Przetarg Dobrzykowice” kompletnej oferty w Kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 15:00.

1.2. Wpłata wadium w wysokości określonej w tabeli powyżej przez dokonanie wpłaty przelewem środków pieniężnych najpóźniej do dnia 17 stycznia 2024 r. na rachunek bankowy Gminy nr: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg Dobrzykowice działka 311/6”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

2. Oferta przetargowa powinna zawierać:

2.1. Nazwę i siedzibę Oferenta, numer NIP, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.), przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. 

2.2. Zgodę właściwych organów Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. 

2.3. Datę sporządzenia oferty. 

2.4. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami udziału w przetargu, nie wnosi do nich zastrzeżeń jak również zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu. 

2.5. Koncepcję architektoniczno-przestrzenną zagospodarowania nieruchomości (widoki, perspektywy, rzuty, plan zagospodarowania terenu) wraz z ewentualnym wskazaniem etapowania inwestycji, z podaniem terminów ich realizacji oraz funkcji obiektów. 

2.6. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej, statusie prawnym Oferenta oraz informację o zrealizowanych projektach inwestycyjnych lub braku realizacji takich projektów a także o prowadzonych przez Oferenta lub podmioty współpracujące, projektach inwestycyjnych w Polsce lub poza granicami kraju.

2.7. Informację o przewidywanych źródłach finansowania nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz sposobie finansowania przedsięwzięcia.

2.8. Oferowaną cenę w złotych wyższą od ceny wywoławczej.

2.9. Dowód wniesienia wadium. 

3. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

4. W przypadku braku zastrzeżenia przez Oferenta, że treść oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, oferta może stanowić informację publiczną. 

5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

6. Otwarcie ofert (część jawna przetargu) i ich ocena formalna nastąpi w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 11.00. Część niejawna zostanie przeprowadzona w terminie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w sposób następujący:

7.1. Część jawna przetargu w obecności oferentów: komisja przetargowa poda liczbę otrzymanych ofert, dokona otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdzi kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez Oferentów, ogłosi które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadomi Oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

7.2. Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu jeżeli nie będą odpowiadać warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie lub nie będą zawierać danych określonych w pkt. 2 ogłoszenia.

7.3. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich biorąc pod uwagę kryteria ustalone w punkcie 2, podpunkt 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

8. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

10. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek osoby wpłacającej.  

11. Gmina Czernica zawiadomi Oferenta ustalonego jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty I opłaty do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy Czernica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Gmina nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy użytkowania wieczystego, wynikającej z wygrania przetargu.

13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

14. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu objęte są 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

15. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice (północ), gmina Czernica(uchwała nr XIV/146/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 31 marca 2020 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dol. z 2020 r., poz. 2472). Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem US/1 – tereny usług sportu i rekreacji.

16. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Dobrzykowice, w odległości 1,5 km od centrum wsi, 3 km od wschodnich granic Wrocławia oraz 800 m od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 

17. Działka ma kształt zbliżony do trapezu, położona jest w terenie płaskim, od strony północnej i wschodniej graniczy z rowami melioracyjnymi. 

18. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Stawowej (droga powiatowa nr 1922D) poprzez działkę 311/7 stanowiąca poszerzenie przedmiotowej drogi powiatowej, przy czym zjazd z nieruchomości na drogę publiczną należy uzgodnić z zarządcą tej drogi. 

19. Nieruchomość nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego. Siec elektroenergetyczna niskiego napięcia znajduje się w ul. Stawowej na wysokości działki nr 300/15. Sieć wodociągowa (ø225) oraz kanalizacji sanitarnej (ø90) znajdują się na wysokości skrzyżowania ul. Stawowej oraz ul. Usługowej/ul.Kamieni. Włączenie do sieci wodociągowej wymaga rozbudowy sieci. Możliwość zaopatrzenia w media należy ustalić bezpośrednio z gestorami sieci (TAURON, ZGK Czernica Sp. z o.o.)

20. Działki 311/6 i 311/7 sklasyfikowane są jako grunt rolny (RIVa, RIVb), zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, z późn. zm.) Inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

21. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu płatne są do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok,  począwszy od 2025 r . 

22. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od roku następującego po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, przez okres trwania użytkowania wieczystego gruntu, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a w zakresie obowiązku zapłaty podda się wobec Gminy Czernica egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do trzykrotnej wysokości kwoty ustalonej opłaty rocznej brutto. Gmina Czernica będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego w przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Gmina Czernica będzie mogła wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia następującego po roku, w którym miała nastąpić płatność, przy czym ostateczny termin wystąpienia o klauzulę wykonalności upływa dnia 31 grudnia 2124 r.

23. Gmina Czernica na uzasadniony wniosek Nabywcy nieruchomości może wyrazić zgodę na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości. Zmiana będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu oraz zmiany stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości nie może być dokonana przed rozpoczęciem działalności wskazanej w ofercie.

24. Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym.

25. Zgodnie z art. 63 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w umowie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu mogą być ustalane dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

26. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków.

27. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości- w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

28. W dziale III księgi wieczystej nr WR1O/00020340/51: prawa, roszczenia, ograniczenia wpisano: ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ograniczenie za odszkodowaniem sposobu korzystania na rzecz operatora GAZ-System SA, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych, które to ograniczenia nie dotyczą bezpośrednio nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

29. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

30. Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Oddziale Zamiejscowym Urzędu Gminy Czernica, Referat Mienia i Transportu Publicznego, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice, tel. +48 502 735 269, +48 789 059 460 lub e-mail: nieruchomosci@czernica.pl

 

  • Status przetargu
    nowy

Pliki do pobrania

Zarzadzenie-Nr-0050.14.2024.pdf 47.03 KB
Wynik przetargu 45.5 KB