Przejdź do stopki

Niewyodrębniony lokal użytkowy położony przy ul. Spółdzielczej 8 w Kamieńcu Wrocławskim - drugi przetarg ustny nieograniczony

Treść

MTP.6840.25.2023.MZ  

Czernica, dnia 2 października 2023r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),
§6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.79.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 12 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej, tj. niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego udział w wysokości 1635/10000
części w nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńcu Wrocławskim przy
ul. Spółdzielczej 8

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości
w ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Wadium

w złotych

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ul. Spółdzielcza 8

Kamieniec Wrocławski,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00019422/4

obręb Kamieniec Wrocławski

AM-1

dz. 489/1

0,0697 ha

Niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 66,07 m2 stanowiący udział wynoszący 1635/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym

przeznaczenie podstawowe wynikające z MPZP:

9MW-U

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej

280 000,00 zł

28 000,00 zł

minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal użytkowy, stanowiący udział Gminy Czernica wynoszący 1635/10000 części w nieruchomości zabudowanej. Przedmiotowy lokal użytkowy do kwietnia br. był wynajmowany na placówkę Poczty Polskiej. Lokal posiada osobny sanitariat oraz udział w prawie własności gruntu oraz części wspólnej budynku (strych, klatka schodowa). Lokal nie posiada zaświadczenia o samodzielności. Pomieszczenia przeznaczone do sprzedaży usytuowane są na parterze budynku, posiadają niezależne wejście od  ul. Spółdzielczej i składają się z pięciu pomieszczeń usługowych, wiatrołapu, pomieszczenia socjalnego, WC oraz pomieszczenia z umywalką o łącznej powierzchni 66,07 m2. Osobny sanitariat, o którym mowa, znajduje się w klatce sąsiedniej i obecnie użytkowany jest bezumownie przez właściciela jednego z mieszkań w przedmiotowym budynku. Ponieważ lokal przeznaczony do sprzedaży posiada odrębny węzeł sanitarny, okoliczność ta nie wpływa negatywnie na jego funkcjonalność. Budynkiem zarządza administrator, firma: FRAZA Izabela Stępień.

W 2019 roku przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń. W ramach remontu wykonano przyłącze zimnej wody i kanalizacji sanitarnej do lokalu, wydzielono toaletę oraz pomieszczenie socjalne, wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem, zamontowano elektryczny kocioł centralnego ogrzewania, wykonano centralne ogrzewanie podłogowe, wymieniono podłogi wraz z podbudową i izolacją oraz wymieniono drzwi wewnętrzne. Sprzedaż udziału w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Pierwszy przetarg na zbycie prawa własności niewyodrębnionego lokalu użytkowego, który odbył się w dniu 31 sierpnia 2023 r. nie dał rezultatu.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/17043/25/2023.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność
z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 685 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg-lokal Kamieniec Wrocławski”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 3 listopada 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 789 059 460.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogloszenie-o-przetargu_Spoldzielcza-8.pdf 136.13 KB
świadectwo charakterystyki energetycznej 238.09 KB
Wynik przetargu 48.35 KB