Przejdź do stopki

Działka nr 421/6 w Dobrzykowicach pod zabudowę usługową i obiekty produkcyjne - przetarg ustny nieograniczony

Treść

MTP.6840.12.2023.MZ   

Czernica, dnia 7 czerwca 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

 

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.), §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych, dz. nr 421/6, obręb Dobrzykowice, gm. Czernica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości
w ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Wadium

w złotych

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobrzykowice,

gm. Czernica

KW WR1O/00051038/1

 

Dobrzykowice

AM-1

dz. 421/6

6,3394 ha

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta trawą. Opis użytku:

Grunty orne:

R-RIVb 3,2788 ha

Grunty orne: R-RIVa 2,9560 ha,

Grunty pod rowami:
W-RIVa 0,1026 ha,

Grunty orne: R-RV 0,0020ha

U/P/1

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych

9.510.000,00 zł

+ VAT 23%

500.000,00 zł

minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 W dziale IV księgi wieczystej: hipoteki – brak wpisów, w dziale III księgi wieczystej: prawa, roszczenia, ograniczenia wpisano: ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatna na czas nieograniczony służebność gruntowa na rzecz PSE-OPERATOR S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, dotyczy linii wysokiego napięcia przebiegającej w granicach nieruchomości. W księgę wieczystą wpisano również służebność przesyłu na rzecz właściciela linii średniego napięcia, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, ograniczenie za odszkodowaniem sposobu korzystania na rzecz operatora GAZ-System SA, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi koniecznej, które to ograniczenia nie dotyczą bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
W dziale I-O przedmiotowej księgi wieczystej widnieją wzmianki dotyczące sprostowania oznaczenia nieruchomości oraz  odłączenia części nieruchomości, które to nie dotyczą działki 421/6.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice przy ul. Składowej, w gminie Czernica, powiecie wrocławskim. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, powiatowej, ul. Wrocławskiej (1535D) poprzez działkę 421/4 i 276/6, stanowiące ulicę Składową, która jest drogą wewnętrzną gminną o nawierzchni asfaltowej (brak uzgodnionego zjazdu). W działce drogowej (ul. Składowa) znajduje się sieć wodociągowa Ø 225, kanalizacyjna grawitacyjna Ø 200 oraz sieć energetyczna niskiego napięcia. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, w tym hale magazynowo-produkcyjne oraz tereny jeszcze niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. Od południa nieruchomość graniczy z terenem przeznaczonym pod drogę główną (KDG/1), a poniżej z terenem urządzeń kanalizacji, oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem K/1 oraz KS/U teren obsługi komunikacji oraz usług. Przez teren nieruchomości (po jej wschodniej stronie) przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV wraz z pasem technologicznym o szerokości 35m, liczonym od osi linii, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodne z przepisami odrębnymi (w tym zakaz zabudowy). Kształt nieruchomości jest średnio regularny ale korzystny ze względu na bardzo dobrą ekspozycję od strony drogi powiatowej, ul. Wrocławskiej. Działka posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na sąsiedztwo miasta Wrocławia oraz Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, poprzez rondo zlokalizowane na obrzeżu Wrocławia/Łan, oddalone od działki o  ok. 500 metrów. W sąsiedztwie ronda (ok. 450 m.) znajduje się stacja PKP „Wrocław Wschód” oraz parking Park&Ride na 38 miejsc parkingowych. Lokalizacja parkingu i stacji kolejowej  w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wpływa korzystnie na możliwość dojazdu potencjalnych pracowników z Wrocławia i gmin ościennych. Linia aglomeracyjna 292 zatrzymuje się na jedenastu stacjach kolejowych we Wrocławiu, czterech w gminie Czernica i jednej w Jelczu Laskowicach. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych (symbol na planie U/P/1).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 685 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działka 421/6 w Dobrzykowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 sierpnia 2023r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23%. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269, 789 059 460.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogłoszenie 421_6 Dobrzykowice.pdf 191.36 KB
wynik-421_6.pdf 44.32 KB