Przejdź do stopki

Działki nr 284/5, 289 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy przemysłowo-usługowej - przetarg ustny nieograniczony

Treść

                                                                                                                                                                                                                           Czernica, dnia 2 maja 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

Na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.), §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych,     

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

Powierzchnia nieruchomości w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

Wadium

w złotych

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dobrzykowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00051038/1

obręb Dobrzykowice

AM-2

dz. 284/5

11,1949 ha

nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą

Opis użytku:

Łąki trwałe: Ł-ŁIV

U\P|1

teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych

12 220 000.00
 + VAT 23%

( cena działki 284/5 wynosi 12 000 000,00
289 wynosi

220 000,00)

 

620.000,00 zł

minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
(z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Dobrzykowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00020340/5

obręb Dobrzykowice

AM-2

dz. 289

0,1599 ha

nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą

Opis użytku:

Grunty orne: RV

W dziale III księgi wieczystej nr WR1O/00051038/1: prawa, roszczenia, ograniczenia wpisano: ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatna na czas nieograniczony służebność gruntowa na rzecz PSE-OPERATOR S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, dotyczy linii wysokiego napięcia przebiegającej w granicach nieruchomości oraz nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz właściciela linii średniego napięcia. W księdze wieczystej ujawnione są także ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego, ograniczenie za odszkodowaniem sposobu korzystania na rzecz operatora GAZ-System SA, ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych, odpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi koniecznej, które to ograniczenia nie dotyczą bezpośrednio nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wzmianki ujawnione w dziale I-O księgi wieczystej WR1O/00051038/1 nie dotyczą działki nr 284/5.

W dziale III księgi wieczystej WR1O/00020340/5: prawa, roszczenia, ograniczono zawarte są wpisy nie związane z działką nr 289.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w zachodniej części obrębu Dobrzykowice. Działka nr 284/5 nie posiada obecnie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Wrocławskiej (droga powiatowa) poprzez drogi gminnej wewnętrzne tj. poprzez drogę gruntową - ulicę Lazurową stanowiącą drogę wewnętrzną (KDW/3) oraz działkę nr 284/7 stanowiącą poszerzenie przedmiotowej drogi wewnętrznej i ul Składową o nawierzchni asfaltowej. Docelowa obsługa komunikacyjna inwestycji powinna odbywać się drogą oznaczoną w planie miejscowym symbolem KDL/4. Działka nr 289 posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Usługowej. W ul. Składowej oraz w ul. Usługowej znajdują się sieci infrastruktury technicznej tj. kanalizacja sanitarna (Æ250), sieć wodociągowa (Æ225) oraz elektroenergetyczna niskiego napięcia. Możliwość zaopatrzenia w media należy ustalić bezpośrednio z gestorami sieci (ZGK Czernica Sp. z o.o., TAURON, GEN GAZ).

 

Lokalizacja nieruchomości ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia jest korzystna. Obręb Dobrzykowice bezpośrednio sąsiaduje z Wrocławiem. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowane halami magazynowymi oraz tereny jeszcze niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową. Działka nr 289 jest oddzielona od działki 284/5 działką gruntu nr 273, stanowiącą zgodnie z ewidencją gruntów i budynków rów melioracyjny, w stosunku do której prowadzone jest przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowanie w sprawie nabycia z mocy prawa przez Gminę Czernica mienia Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej oraz mapy melioracyjnej przez teren działki 284/5 i 289  przebiega rów. Przez teren działki 284/5 przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV wraz z pasem technologicznym o szerokości 35m., liczonym od osi linii, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi (w tym zakaz zabudowy). Wzdłuż południowej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia średniego napięcia. Kształt działki nr 284/5 średnio regularny zbliżony do prostokąta zaś działka nr 289 ma kształt nieregularny. Dla terenu położenia obu nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki leżą na terenie oznaczonym w planie symbolem U\P|1, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r.(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 685, ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działki 284/5, 289 w Dobrzykowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 lipca 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23%. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269, 789 059 460.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

 

 

 

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogłoszenie MTP.6840.9.2023.MZ.pdf 217.53 KB
skład komisji przetargowej.pdf 42.71 KB
wynik-przetargu-284_5.pdf 31.67 KB