Przejdź do stopki

Dzierżawa działki nr 187 w Jeszkowicach - przetarg ustny nieograniczony

Treść

 

MTP.6845.1.2022.KZ                                                                                                                                                     Czernica, dnia 4 lutego 2022 r.

 

      O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

WÓJT GMINY CZERNICA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jeszkowice

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

Oznaczenie nieruchomości

wg danych ewidencyjnych gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Wysokość opłaty rocznej / uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Jeszkowice,

gm. Czernica

 

KW WR1O/00019304/1

obręb Jeszkowice

dz. nr 187

 

1,9200 ha

Grunty orne

Brak planu miejscowego

Minimalna wysokość czynszu:

19 200 m2

x

0,03 PLN =

576,00

(Umowa na okres

trzech lat

od 15.03.2022 r.)

 

- cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 1,9200 ha wynosi: 576,00 PLN

 

 

 

- wysokość wadium: 100 PLN

 

 

 

- minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.112 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska, nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Jeszkowice 187”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 28 lutego 2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2022 r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr tel. 501 184 940.

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogloszenie-dzierzawa-jeszkowice.pdf 76.36 KB
Zarządzenie w sprawie komisji.pdf 26.83 KB