Przejdź do stopki

Działka nr 352/26 w Dobrzykowicach - pod zabudowę jednorodzinną - przetarg ustny nieograniczony

Treść


 

MTP.6840.5.2021.KZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Czernica, dnia 8 lipca 2021 r.

 

 

 

 

            O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

 

WÓJT GMINY CZERNICA

 

 

 

 

na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) zarządzenia nr 0050.50.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych, dz. 352/26 Dobrzykowice

                                                                          ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

Położenie nieruchomości
z oznaczeniem Księgi Wieczystej

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości

 

wg danych ewidencyjnych gruntów

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości w m2

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości w złotych

 

 

 

Wadium

 

w złotych

 

Wysokość minimalnego postąpienia
w złotych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Dobrzykowice,

gm. Czernica

 


 

KW WR1O/00020340/5


obręb Dobrzykowice

AM-2

dz. 352/26 

859 m2niezabudowana

MN8

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

 

 

138 265,00 zł

netto

 

 

 

7 000,00 zł


 

2 000,00 zł

 

Dla w/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5.  W dziale I księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu z ograniczeniem do wykorzystywania pasa gruntu, wykorzystywanego jako zatoka autobusowa. Służebność ta nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W dziale III (roszczenia ograniczenia ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opisane wyżej służebności nie dotyczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w półn. części wsi Dobrzykowice, w dużym kompleksie działek przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka 352/26 usytuowana jest we wschodniej części w/w kompleksu działek, przy ul. Brylantowej,
w odległości ok. 550 m od ulicy Stawowej – drogi w kierunku Kiełczowa (w sąsiedniej gminie Długołęka) 1200 m od centrum wsi z zabytkowym kościołem oraz 3200 m od granic m. Wrocławia i wschodniej obwodnicy miasta. Dojazd do działki prowadzi drogami asfaltowymi zarówno od strony ul. Szafirowej jak
i ul. Widawskiej. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Brylantowej poprzez rów, stanowiący własność Skarbu Państwa pod zarządem Powiatu Wrocławskiego. Właściciel działki będzie musiał uzyskać pozwolenie na lokalizację zjazdu na drogę, po uzyskaniu dokumentów zezwalających na budowę przepustu przez rów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najbliższe sąsiedztwo stanowią działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (część działek jest już zabudowana) oraz zabudową wielorodzinną po przeciwnej stronie ulicy Brylantowej. Nieruchomość położona jest w terenie płaskim, działka ma kształt korzystny, prostokątny. Okresowo występujący wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. Przedmiotowa działka jest w części ogrodzona od strony sąsiednich działek już zabudowanych. Wzdłuż granicy działki biegnie sieć energetyczna i kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągowa i gazowa doprowadzone są do sąsiednich działek.

 

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r.
(Dz.U z 2 października 2020r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm).

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica - Santander Bank Polska, numer rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działka 352/26 w Dobrzykowicach”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 30 lipca 2021 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23%. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 501 184 940. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

ogloszenie-dobrzykowice-352_26.pdf 194.48 KB