Przejdź do stopki

Działka nr 225/84 w Wojnowicach - pod zabudowę jednorodzinną - przetarg ustny nieograniczony

Treść

 

Czernica, dnia 2 kwietnia 2021 r.

MTP.6840.1.2021

 

                                                                                                     Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Wojnowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 225/84 o powierzchni 0,1097 ha obręb Wojnowice

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00063008/9. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (prawa, roszczenia
i ograniczenia) brak wpisów.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 104 544,00 PLN  (netto) 

- wadium:  6 000,00  PLN

- wysokość minimalnego postąpienia:  2 000,00 PLN

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w północno wschodniej części wsi Wojnowice przy ul. Orlej. Nawierzchnia drogi do której przylega nieruchomość jest utwardzona tłuczniem, w odległości ok. 350 m od drogi głównej – ul. Jelczańskiej, oraz ok. 10 km od wschodnich granic Wrocławia. Działka położona jest w otoczeniu działek przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę jednorodzinną, część z nich jest zabudowana. Od strony południowej działka graniczy z nieruchomością przeznaczoną pod teren usług, obecnie niezagospodarowaną. Działka położona jest w terenie płaskim, ma kształt zbliżony do trapezu. Nie jest ogrodzona. Warunki środowiskowe są korzystne, choć występujący okresowo podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. Nieruchomość położona jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego. Kwestie włączenia się do poszczególnych sieci oraz zaopatrzenia w media należy uzgadniać bezpośrednio z ich dysponentami (TAURON, ZGK Czernica Sp. zo.o.). We wsi Wojnowice znajduje się zabytkowy kościół filialny oraz budynki ujęte w ewidencji zabytków jak również sklepy i zakłady rzemieślnicze. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 3MN dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Przetarg odbędzie się 5 maja 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

z dnia 24 września 2020r. (Dz.U z 2.10.2020r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Santander Bank Polska, numer rachunku:
40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z adnotacją „przetarg działka 225/84 w Wojnowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 kwietnia 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny.

  • Umieszczony
  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica na temat wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 225/84 w Wojnowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu na sprzedaż działki nr 225/84 w Wojnowicach.

Pliki do pobrania

wynik-przetargu-wojnowice-dz.-225_84.pdf 31.32 KB
ogloszenie-wojnowice-225_84.pdf 69.76 KB
mapa-pogladowa-wojnowice-225_84.png 54.36 KB