Przejdź do stopki

Działak nr 221/1 w Dobrzykowicach - droga wewnętrzna - przetarg ustny nieograniczony

Treść

 

                                                                                                                Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice.

 Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr  221/1, obręb Dobrzykowice o powierzchni 0,1100 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00032803/6. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM S.A., które nie obciąża bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  76 835,00 PLN  (netto) 

- wadium:  4 000,00 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 PLN

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w południowej części obrębu Dobrzykowice, przy ulicy Krótkiej, w odległości ok. 750 m od drogi wojewódzkiej (ul. Wrocławska) i centrum wsi. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują tereny niezabudowane przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa szeregowa usytuowana jest po przeciwnej stronie ul. Krótkiej.

Cały teren, na którym położona jest szacowana nieruchomość jest płaski, nieogrodzony. Sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz) biegnę w ciągu drogi dojazdowej do nieruchomości tj. w ul. Krótkiej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: droga wewnętrzna, niepubliczna (symbol na planie 5KDW)

 

Przetarg odbędzie się 7 maja 2020 r. o godz. 13:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 221/1, Dobrzykowice”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 maja 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1  w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 539. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

  • Status przetargu
    zakończony
Informacja Wójta Gminy Czernica na temat wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 221/1 w Dobrzykowicach (wynik przetargu)

Wójt Gminy Czernica podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 221/1 w Dobrzykowicach.

Pliki do pobrania

221_1-dobrzykowice-wynik-przetargu.pdf 47.48 KB
skm_30820040307381.pdf 89.7 KB
dobrzykowice-221.1-002-.png 54.42 KB